VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> TEST, HÓA CHẤT SINH HÓA, ỐNG NGHIỆM

Đầu côn xanh

65,000 đ

Đầu côn xanh

Ông nghiệm Natri Citrat

53,000 đ

Ông nghiệm Natri Citrat

Ống nghiệm Heparin

75,000 đ

Ống nghiệm Heparin

Lọ đựng bệnh phẩm

1,200 đ

Lọ đựng bệnh phẩm

Hoá chất sinh hoá CRP

400,000 đ

Hoá chất sinh hoá CRP

Ông nghiệm nhựa không nắp

145 đ

Ông nghiệm nhựa không nắp

Ống nghiệm thuỷ tinh

300 đ

Ống nghiệm thuỷ tinh

Ông nghiệm nhựa có nắp

270 đ

Ông nghiệm nhựa có nắp

Test thử HIV

12,000 đ

Test thử HIV